Bewoners brief 28 Augustus 2012

Vischmarkt Vereniging Harderwijk
(Vereniging van binnenstadbewoners Harderwijk)

Harderwijk, 28 augustus 2012

Aan : Raadsleden fracties Gemeente Harderwijk
Betreft : Parkeerbeleid Binnenstad Harderwijk t.a.v. bewoners

Geachte leden van de Raad,

Opnieuw staat het parkeren op de agenda en bereiken we binnenkort de finale besluitvorming. Het
doel zoals het in de notitie van het College beschreven wordt is “een nadrukkelijke kwaliteitsimpuls voor dit gedeelte van Harderwijk” en “een leefbare en bereikbare binnenstad voor bewoners”.
Wij als bewoners van de binnenstad van Harderwijk hebben de afgelopen maanden aan u getracht
duidelijk te maken dat wij kwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid heel anders beleven dan het
College en protesteren dan ook heftig tegen de genoemde maatregelen in de rapportage Doorkijk
parkeerbeleid binnenstad 2013 – 2017 (4 juli 2012).

In december 2011 konden we, met uw steun, op de valreep voorkomen dat exorbitante stijgingen van
parkeertarieven werden doorgezet. We toonden toen aan dat de tarieven de afgelopen jaren al veel
te hard gestegen zijn en momenteel ruim boven een marktconform en acceptabel niveau liggen. Het
had naar onze mening de Gemeente gesierd als de parkeervergunningen jaarlijks normaal waren
geïndexeerd. Nu stelt het College voor om de, toch al te hoge, tarieven met 5% (was overigens door u vastgesteld maximaal 5%) te verhogen.

Bewoners hebben zich verbaasd hoe een parkeerbegroting, waar altijd grote overschotten op waren,
nu enorme tekorten laat zien. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de gedachte dat de kosten (lees
tekorten) van de Houtwal- en toekomstige Waterfrontgarages nu op bewoners afgewenteld worden.
Enerzijds door absorbitante tarieven en hoge stijgingen en anderzijds worden bewoners geforceerd van goedkopere parkeerlocaties (bv Boulevard) naar dure locaties (Waltoren / garages) te verhuizen. Voor de Gemeente snijdt dit mes aan twee kanten. Gronden die nu als parkeerplaatsen dienen worden geëxploiteerd en “verjaagde” bewoners moeten elders meer betalen voor hun parkeerplek. Alles ten koste van de bewoners van de binnenstad.

Jawel, de Gemeente biedt mogelijkheden aan bewoners om op de Flevoweg en Boekhorstlaan te
parkeren. Dit komt op hetzelfde neer als dat de Gemeente nu in Drielanden alle speelplaatsen en
parkeervakken gaat volbouwen en tegen bewoners zegt “u mag uw auto gratis in Ermelo parkeren”.
Gemeente kan en mag niet verwachten dat bewoners op deze afstanden hun auto’s parkeren. Dit
heeft niets meer te maken met kwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid. Bovendien is het onveilig voor zowel bewoners als voor hun voertuigen om deze ’s nachts op deze terreinen te laten staan.

Een bewoner van de binnenstad in Harderwijk mag in het voorstel maar één auto hebben. Een tweede wordt al beboet met 20% verhoging van het tarief of een verbanning naar verafgelegen terreinen. Bewoners waarschuwen de Gemeente dat ze weliswaar meent parkeergelegenheden te reguleren maar feitelijk met haar beleid de populatie van binnenstadbewoners op lange termijn aan het reguleren is. Vele starters en jonge gezinnen vinden (vonden) hun woning, appartement of kamer in onze binnenstad. In de toekomst wordt wonen in de binnenstad alleen nog maar mogelijk voor mensen die deze extra belastingmaatregelen kunnen betalen.

In de notitie wordt gegoocheld met aantallen van het ene parkeerterrein naar het andere. Feit is dat
de Gemeente nog nooit een meerjarige telling van parkeerplaatsen heeft kunnen overleggen en dat
er steeds minder parkeergelegenheden zijn in de binnenstad voor bewoners. Zie bijgaand kaartje.
Met name het verdwijnen van goedkope (Boulevard) en gratis (Havenkade) parkeerplaatsen breekt
veel bewoners op. Daarvoor in de plaats komen mogelijkheden als Waltoren maar dan wel tegen bijna 40% bijbetaling !

Het is jammer dat in den beginne er alleen overleg is geweest met ondernemers en de Kamer van
Koophandel als het ging om tarieven en parkeergelegenheden voor bewoners. Het is een fabel dat
verantwoordelijke initiatiefnemers van deze overleggen geen weet hebben gehad van een bewonersplatform voor bewoners in de Binnenstad. De Gemeente zelf heeft in 1995 gevraagd aan de Vischmarkt Vereniging Harderwijk om ook de belangen van de toenmalige B.B.B. over te nemen zodat de gehele binnenstad werd afgedekt en vertegenwoordigd. In de afgelopen decennia is deze vertegenwoordiging ook gevraagd voor verschillende commissies zoals Kwaliteitsslag Harderwijk, Waterfront Harderwijk en nog vele andere. Juist in deze commissies is ook telkens gepleit voor bewonersbelangen ten aanzien van parkeren in de binnenstad.

We stellen vast dat de Raad is gebonden aan eerdere besluiten die ze blijkbaar heeft moeten maken
terwijl de informatie onvolledig en onvoldoende was om dergelijke besluiten überhaupt te kunnen
nemen. Dit opgezette keurslijf maakt feitelijk dat beslissingen al genomen zijn en de uitkomst al bijna vast staat. Uiteraard zijn bewoners van de binnenstad benieuwd wie van u nu hun belangen gaat oppakken als het gaat om onze leefbaarheid, kwaliteit van wonen en uiteraard het parkeren in de binnenstad.

Bewoners vragen u vriendelijk :
• Voorlopig geen verhogingen meer tot tarieven marktconform zijn.
• Betaalbare en gratis parkeermogelijkheden op normale afstanden te behouden.
• Een redelijk overleg om samen te bepalen hoe keuzes gemaakt kunnen worden.

Bewoners van de binnenstad rekenen op uw steun.

Met vriendelijke groet,

Jose Maas en Peter de Vries
Namens Binnenstad Bewoners Harderwijk / Vischmarkt Vereniging